Chi bộ Khoa

1. Bí Thư: GVC. TS. Hoàng Nam Hải

2. ThS. Nguyễn Thị Thúy Nga

3. ThS. Trần Thị Kim Cúc

4. ThS. Võ Thị Bảy

5. ThS. Lê Thị Giang