ĐẠI HỘI CHI BỘ KHOA GIÁO DỤC TIỂU HỌC

Ngày 14 tháng 2 năm 2015, Chi bộ Khoa Giáo dục Tiểu học tiến hành Đại hội chi bộ khóa 2015 – 2017.

IMG_5271