Sơ đồ Tổ chức

1. CHI BỘ:

Bí thư: GVC. TS. Hoàng Nam Hải

Các Đảng viên: ThS. Lê Thị Thúy Nga; ThS. Trần Thị Kim Cúc; ThS. Lê Thị Giang; ThS. Võ Thị Bảy

2. BAN CHỦ NHIỆM KHOA

Trưởng Khoa: GVC. TS. Hoàng Nam Hải

Phó Trưởng khoa: GVC. ThS. Phan Minh Trung

3. CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN

Chủ tịch: ThS. Võ Thị Bảy

Phó chủ tịch: ThS. Lê Thị Giang

4. LIÊN CHI ĐOÀN

Bí thư: ThS. Lê Sao Mai

5. TỔ TN&PPDH

Tổ Trưởng: GVC. ThS. Mã Thanh Thủy

Tổ viên: GVC. TS. Hoàng Nam Hải; GVC. ThS. Lê Tử Tín; GVC. ThS. Phan Minh Trung; ThS. Nguyễn Nam Hải

ThS. Nguyễn Phan Lâm Quyên.

6. Tổ XH&PPDH

Tổ trưởng: ThS. Nguyễn Thị Thúy Nga

Tổ viên: TS. Lê Văn Trung; ThS. Trần Thị Kim Cúc; ThS. Võ Thị Bảy; ThS. Lê Sao Mai; ThS. Đàm văn Thọ;

ThS. Lê Thị Giang.

7. GVK     ThS. Lê Thị Giang

There must be some people you partner with noteworthy source to come out as a whole.